ACT-SYS

ระบบจัดการชุมนุม 2024

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒

จุดประสงค์เพื่อแบ่งเบาภาระของครู-อาจารย์ ในการดำเนินการจัดการชุมนุมให้นักเรียน สามารถทำการเลือกชุมนุมที่ต้องตรงตามความต้องการของนักเรียน ได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรมในเวลาอันรวดเร็ว นอกจากนี้ยังสามารถใช้บันทึกคะแนน ติดตามการเข้าเรียนชุมนุมต่างๆของนักเรียนได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย.